DAF rozszerza zakres aplikacji Plug & Play z myślą o maksymalnej wydajności (2024)

W zeszłym roku firma DAF przedstawiła program Plug & Play dla wytwórców zabudów, wprowadzając go wraz z pełną gamą ciągników siodłowych i podwozi pod zabudowę z dwiema osiami napędzanymi – do zastosowań terenowych i drogowych. Program Plug & Play został opracowany w ścisłej współpracy z 25 czołowymi wytwórcami zabudów w Europie, aby zoptymalizować specyfikację oraz procesy składania zamówień i wytwarzania zabudów do podwozi.

Skuteczność za pierwszym razem

Program umożliwia klientowi, firmie zabudowującej oraz dealerowi wybór wstępnie określonych i dostosowanych do potrzeb opcji zabudowy typu „plug-and-play” za pomocą systemu zamówień DAF. Podstawowym celem jest jak najprostsze łączenie zabudowy z podwoziem DAF. Po zamontowaniu zabudowy na podwoziu (przy użyciu fabrycznie zainstalowanych modułów montażowych zabudowy) złącza są już podłączone, a zabudowa jest natychmiast gotowa do użytku. Aby to umożliwić, podwozia DAF mogą opuścić fabrykę (na życzenie) w pełni przygotowane do szybkiego montażu i wysokiej jakości integracji zabudowy z pojazdem zgodnie z zasadą „skuteczność za pierwszym razem”.

Plug & Play dla wszystkich

DAF rozszerza również swój wyjątkowy program DAF Plug & Play o szereg uniwersalnych fabrycznych rozwiązań dla wszystkich innych wytwórców zabudów (poza 25, którzy już w nim uczestniczą). Opcje Plug & Play są dostępne do instalacji pięciu specjalnych zastosowań: hakowców, dźwigów, wywrotek, betonomieszarek i bramowców.

Cornelis van der Lee, dyrektor działu podwozi pod zabudowę i pojazdów użytkowych w DAF Trucks: „Nadwozia te stanowią około 90 proc. rynku zabudów. Klienci i dealerzy mogą teraz współpracować z niemal każdym wytwórcą zabudów, aby zdecydować, które uniwersalne, fabryczne konfiguracje podwozia są wymagane do błyskawicznego montażu danego nadwozia. DAF może zadbać nie tylko o przygotowanie podwozia, ale także o prawidłowe rozmieszczenie złączy. Umożliwia to natychmiastową komunikację między zabudową a panelem informacyjnym kierowcy na desce rozdzielczej oraz przełącznikami w kabinie. W rezultacie proces wytwarzania zabudowy trwa znacznie krócej, co z kolei zwiększa gotowość operacyjną nowo zamówionych podwozi pod zabudowę nowej generacji DAF. Dzięki temu jesteśmy liderem, jeśli chodzi o ułatwianie i przyspieszanie pracy wytwórców zabudów”.

Znaczne ograniczenie masy

Dalsze udoskonalanie podwozi pod zabudowę DAF, które i tak przodują już w branży ze względu na niską masę własną, jest możliwe dzięki przeprojektowanej, w pełni aluminiowej belce tylnego zabezpieczenia przeciwnajazdowego (Rear Underrun Protection, RUP). Pomimo wagi niższej o 28kg zabezpieczenie to jest jeszcze bardziej wytrzymałe niż jego stalowy poprzednik. Nabywcy podwozi pod zabudowę nowej generacji DAF mogą również zdecydować się na połączenie stabilnych wzdłużnych belek podwozia pod zabudowę DAF ze sztywną ramą pomocniczą zabudowy. Dodatkowe wzmocnienia podwozia nie są już wtedy konieczne. Pozwala to zmniejszyć masę nawet o 135kilogramów, co zapewnia niezrównaną ładowność bez uszczerbku dla trwałości i sztywności pojazdu.

Nowy układ otworów

Podwozia DAF mają zwykle układ otworów o średnicy 60mm. Jednak w celu spełnienia określonych wymagań firm zabudowujących dostępny jest już również układ otworów o średnicy 50mm rozmieszczonych na całej długości podwozia. Ponadto siatkę można dostosować do potrzeb wytwórcy zabudów, nawet jeśli otwory muszą znajdować się na całej długości aż do tylnej części podwozia.

Każdy pojazd DAF zapewnia komfort wytwórcom zabudów

Elastyczność to część DNA każdego pojazdu ciężarowego DAF. Umiejscowienie niemal wszystkich części podwozia oraz układu końcowego oczyszczania spalin silnika można dostosować do potrzeb właściciela pojazdu lub wytwórcy zabudów. Ten drugi może również wskazać, które z dostępnych modułów mocowania zabudowy DAF (Body Attachment Modules, BAM) należy zamontować fabrycznie oraz w którym dokładnie miejscu. Nadwozie można następnie szybko i skutecznie zamontować na całkowicie płaskim podwoziu, co zmniejsza koszty i zapewnia szybkie wprowadzenie do eksploatacji.

DAF oferuje również wiele opcji sterowania funkcjami zabudowy i osprzętu z kabiny – i na odwrót – w trybie analogowym lub za pomocą specjalnej magistrali CAN wytwórcy zabudów. Dzięki temu sygnały i ostrzeżenia mogą być przekazywane do kabiny i wyraźnie przedstawiane na dużym wyświetlaczu. Dostępnych jest aż 51ikon i 31bloków tekstu (w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym), którym mogą towarzyszyć różne sygnały alarmowe lub dźwięki ostrzegawcze. Do sterowania funkcjami zabudowy dostępna jest też cała gama programowalnych przełączników niefabrycznych MUX. Można je umieszczać i grupować zgodnie z preferencjami kierowcy. Przyczynia się to do niezrównanej wygody obsługi pojazdów ciężarowych nowej generacji DAF.

Odpowiednia przystawka (PTO) do każdego zastosowania

Zabudowy często wymagają przystawki odbioru mocy. DAF oferuje aż 68 różnych opcji PTO. Są wśród nich przystawki odbioru mocy niezależne od sprzęgła, napędzane przez silnik i montowane „na godzinie 11 i 13” oraz przystawki skrzyni biegów zależne od sprzęgła. Wszystkie te rozwiązania są dostępne z bezpośrednim montażem pompy lub adapterem kołnierzowym. DAF oferuje również możliwość jednoczesnego działania maksymalnie trzech, niezależnych od siebie przystawek PTO.

Niższe całkowite koszty eksploatacji, wyższa jakość

W celu zapewnienia możliwie najwyższej niezawodności i jakości całego pojazdu (w tym zabudowy) oraz najszybszej gotowości operacyjnej firma DAF Trucks dąży do ciągłego zwiększania komfortu wytwórców zabudów pracujących z modelami nowej generacji DAF. Udoskonalenia te nie tylko odpowiadają za zwiększenie ładowności, lecz także oznaczają, że całkowity koszt eksploatacji (Total Cost of Ownership, TCO) każdego podwozia pod zabudowę nowej generacji DAF jest bez porównania niższy.

DAF rozszerza zakres aplikacji Plug & Play z myślą o maksymalnej wydajności (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 6055

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.